Jeœli tego chcesz,
Z innym idŸ do kina.
Sama wiesz, ¿e nie od dziœ
Czas ju¿ d³u¿y siê nam.

Jeœli tego chcesz,
Ju¿ ciê nie zatrzymam;
Zamiast z tob¹ nudziæ siê,
Wolê dzisiaj byæ sam.

Jutro ju¿ nie poznasz mnie
W parku, na ulicy.
Jutro bêdziesz pewna, ¿e
Nic siê ju¿ nie liczy.
Do innego pewnie siê
Jutro ju¿ uœmiechniesz
I bez s³owa miniesz mnie,
I mnie miniesz obojêtnie.

Jeœli tego chcesz,
Szukaj nowych marzeñ.
S³owa, które dobrze znam,
Innym teraz ju¿ mów.

Jeœli tego chcesz,
Nie bêdziemy razem.
Po co wracaæ dzisiaj? By
Jutro zgubiæ siê znów?

Po co wracaæ dzisiaj? By
Jutro zgubiæ siê znów?