Oh, na na
Oh, na na

Poca³unkiem witasz mnie...
Rano w ka¿dy dzieñ...
W³aœnie wtedy czujê, ¿e...
¯e unosisz mnie...
Bo tylko Ty potrafisz tak kolororwaæ oddechem mój ca³y œwiat
Dziœ moj¹ twarz malujesz palet¹ Twych barw

Ref.:
Nie mo¿e mnie nikt pokochaæ jak Ty
Bo masz w sobie si³ê, która mi..
Maluje mój dzieñ, piêknem tuli sen...
To nie mo¿e skoñczyæ siê!
Nie mo¿e, o nie...

A wieczorem w œwietle gwiazd
Czule patrzysz siê...
Mimo, ze nie mówisz nic
Ja ju¿ wiem co chcesz...
A potem coœ próbuje wci¹¿
Porozdzielaæ ze sob¹ po³ówki serc
Proszê Ciê nie, nie pozwól, by rozpad³y siê...

Ref.

A to co unosi mnie...
Do góry unosi mnie...
Do nieba unosi mnie...
Piêknem tuli sen...

To... Twej mi³oœci cud...
Twej mi³oœci cud...
Twej mi³oœci cud...

Ref.


Gosia Andrzejewicz paroles Cud paroles traduction biographie chansons lyrics discographie clips videos mp3s