Kto pozna mi³oœæ raz
A potem straci j¹
Inaczej patrzy na ¿ycie
Wie dobrze co to ból
Wie dobrze co to ¿al
I smutne noce ³ez

Têskniê i siêgam po lustro wspomnieñ tych dni
W których by³o tak dobrze nam
S³ucham serca i s³yszê Ciê w nim

Widzê jak przytulasz mnie
Widzê jak nieœmia³o dotykasz ust po raz pierwszy
Nad nami zapach szczêœcia niezapomniane zdjêcia
Jesteœmy znów najpiêkniejsz¹ z par
I nikt nie zabierze nigdy nam
Lustra wspomnieñ tych dni tych dni

Kto wierzy³ w mi³oœæ raz
A potem straci³ j¹
Inaczej patrzy na ¿ycie
Trudno zaufaæ znów
Trudno zapomnieæ to
Co by³o najpiêkniejsze

Têskniê i siêgam po lustro wspomnieñ tych dni
W których by³eœ tak blisko mnie
S³ucham serca i s³yszê Ciê w nim

Widzê jak przytulasz mnie
Widzê jak nieœmia³o dotykasz ust po raz pierwszy
Nad nami zapach szczêœcia niezapomniane zdjêcia
Jesteœmy znów najpiêkniejsz¹ z par
I nikt nie zabierze tego nam

Mimo ¿e to koniec ju¿
Kiedyœ z tym pogodzê siê
Jednak nigdy nie zapomnê ciep³a Twoich ust
W lustrze wspomnieñ widzê Ciê
W lustrze wspomnieñ widzê Ciê
W lustrze wspomnieñ ¿egnam Ciê

a ja ... widzê jak przytulasz mnie

Widzê jak przytulasz mnie
Widzê jak nieœmia³o dotykasz ust po raz pierwszy
Nad nami zapach szczêœcia niezapomniane zdjêcia
Jesteœmy znów najpiêkniejsz¹ z par
Widzê jak przytulasz mnie
Widzê jak nieœmia³o dotykasz ust po raz pierwszy
Nad nami zapach szczêœcia niezapomniane zdjêcia
Jesteœmy znów najpiêkniejsz¹ z par


Gosia Andrzejewicz paroles Lustro paroles traduction biographie chansons lyrics discographie clips videos mp3s