No one can stop us when we play this dangerous game

Nigdy nie myœla³am, ¿e Ciê spotkam w takim dniu
Atmosfera tak gor¹ca w klubie ludzi t³um
Nagle zjawiasz siê Ty i z uœmiechem mówisz mi: hej oh baby!
Miêdzy nami magia zmys³ów szybko tworzy siê
Po raz pierwszy czujê w sercu jak pulsuje krew
Jeden szept, myœli sto, ka¿da chwila mówi mi ¿e masz to "coœ"

Baby please let me believe
That in my heart you will stay
You’ll take my breath away
Oh baby please let me believe
That in my heart you will stay
You’ll never go away

Czujê, ¿e przed nami bêdzie niebezpieczna gra
Dzisiaj rozum mówi nie, a serce mówi tak
Nie chcê broniæ siê, nie, tajemnica spojrzeñ tak przyci¹ga mnie

Baby please let me believe
That in my heart you will stay
You’ll take my breath away
Oh baby please let me believe
That in my heart you will stay
You’ll never go away...

Please, oh baby press your lips and kiss
I’m gonna give you so much bliss
And I feel your heat my boy
Your body got me weak oh babyboy..


Gosia Andrzejewicz paroles Niebezpieczna Gra paroles traduction biographie chansons lyrics discographie clips videos mp3s