A gdy zamykam moje oczy
pod niebem pe³nym gwiazd
na ustach czujê Twój smak

Ka¿dy Twój s³odki oddech ci¹gle mnie
Przyci¹ga do Ciebie zawsze w ka¿dym œnie
Tyle lat a Twoje usta wci¹¿ maj¹ ten sam smak
Jeden sen a wszystko tak prawdziwe jest

Ka¿dy Twój s³odki oddech ci¹gle mnie
Przyci¹ga do Ciebie zawsze w ka¿dym œnie
Tyle lat a Twoje usta wci¹¿ maj¹ ten sam smak
To tylko sen ja nie chcê ¿eby siê skoñczy³

A gdy zamykam oczy
pod niebem pe³nym gwiazd
na moich ustach czujê Twój smak...


Gosia Andrzejewicz paroles Sen paroles traduction biographie chansons lyrics discographie clips videos mp3s