Peþimden ayrýlmadýn yorulmadýn
Sevgi saygý her þey tamam
Kurtulmadýn senden kurtulmadýn

Sabrýmý dünya gördü sen anlayamadýn
Bir taþarsam ikimizde birden boðulur gideriz
Ateþsiz yanarýz gideriz

Azýcýk utanmadan ellerden
Bile bile uðraþýp aðlattýn
Bakýþýna tavým gülüþüne avým
Bunlarý hep bana kullandýn

Allan pullan gel deme bana zalim yalancý
Elbet birgün sen gör o zaman
Kimmiþ kararlý

Allan pullan gel deme bana zalim yalancý
Elbet birgün sen gör o zaman
Kimmiþ kararlý

Bir adým atsaydýn sana koþardým
Neyim var neyim yok elimden
Çalarak aldýn hýrsýz
Çalarak aldýn
Sende ki aþký bendeki neydi ha kalpsiz
Bir taþarsam ikimizde birden
Boðulur gideriz
Ateþsiz yanarýz gideriz.

Azýcýk utanmadan ellerden
Güzüme baka baka aðlattýn
Bakýþýna tavým gülüþüne avým
Bunlarý hep bana kullandýn

Allan pullan gel deme bana zalim yalancý
Elbet birgün sen gör o zaman
Kimmiþ kararlý

Allan pullan gel deme bana zalim yalancý
Elbet birgün sen gör o zaman
Kimmiþ kararlý

Allan pullan gel deme bana zalim yalancý
Elbet birgün sen gör o zaman
Kimmiþ kararlý

Allan pullan gel deme bana zalim yalancý
Elbet birgün sen gör o zaman
Kimmiþ kararlý