Þimdi git
Say ki seninle içinden sevda geçen bir türkü söylemedik
Say ki gece mektuplarýnýn en güzel aþk þiirlerini
Beraber ezberlemedik
Say ki sevda trenini kaçýrdýðým durakta bir süre beraber
Bekledik

Sen git
Ben gelemem bu yürekle
Ya da kal
Eylül yaðmurlarýný bekle

Seni yaðmurdan sonra sevicem
Saçlarýma ak düþmemiþ halimle
Sen yaþlardayken 18’inde, 20’nde
Seni yaðmurdan sonra sevicem
Kaldýrýmlarýn ýslak ve temiz haliyle
Yaþlý yüzüm delikanlý yüreðimle
Seni yaðmurdan sonra sevicem
Aþksýz geçen onca yýlý yakacaðým
Sevda aleminde kendi ellerimle

Þimdi git
Say ki seninle sahildeki çardakta hiç dondurma yemedik
Say ki oturup konuþtuðun yaþlý ve yabancý bir adamdý
Ve sevdadan hiç söz etmedik
Say ki hiç gülmedik
Ayný þeyleri sevmedik
Ve yaðmurdan sonra beraber yürümedik
Seni, yaðmurdan sonra sevicem
Kimse bilmiycek, herkesden gizliycem
Yaðmurdan sonraki toprak kokusu olacak havada
Seninle gök kuþaðýnýn altýndan geçicem
Seni yaðmurdan sonra sevicem
Ve seni sevdiðimi kimseye söylemicem

Belki bu dünya gözlüyle gördüðüm son yaðmur olacak
Islak kaldýrýmlarda sýrýlsýklam yürüycem
Ben seni yaðmurdan sorna sevicem
Ve bir gün ölürsem, yeþil gözlerinde ölicem